Usługi

 

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Identyfikacja potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (4 godziny/osoba) - usługa ma na celu zdiagnozowanie posiadanych kompetencji zawodowych, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, ponadto ustalenie indywidualnej oceny zawodowej, predyspozycji i celów, poznanie mocnych i słabych stron Uczestnika, diagnoza potrzeb szkoleniowych ułatwiających podjęcie decyzji zawodowej Uczestnika Projektu i zwiększenie szans na zatrudnienie.

2. Grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej (24 godziny/grupa/13 osób w grupie) – w ramach tej usługi Uczestnik Projektu nabędzie umiejętności by sprawnie poruszać się po rynku pracy, aktywnie i umiejętnie poszukiwać pracy i podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje czy też efektywnie zaprezentować się podczas rozmowy o pracę, a także umiejętnie komunikować się w miejscu pracy.

3. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:

 • Opiekun osób starszych (2gr, 138h/grupa)(lub inne z białej lub zielonej gospodarki), przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu: podstawy psychologii, psychologia osób starszych, metody i techniki pracy psycho-pedagogicznej, odstawy geriatrii i gerontologii i pielęgnacja osób starszych.

Monter instalacji odnawialnych źródeł energii(OZE)(2gr, 120h/grupa), przykładowe moduły poruszane na szkoleniu: kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła i płytkie systemy geotermalne.

Inne szkolenia dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy i zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych Uczestników (3gr, 120h/grupa)

4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (4 godziny/osoba) – usługa obejmie badanie umiejętności, kwalifikacji, predyspozycji i oczekiwań Uczestnika Projektu względem potencjalnego zatrudnienia i konfrontowane z informacjami zawartymi w IPD i w wywiadzie, a także analizę zdobytego doświadczenia zawodowego w zawodzie w ramach, którego ukończył szkolenie. Uczestnik Projektu otrzyma wstępne oferty stażu i pracy odpowiadające ww. warunków i ukończonemu szkoleniu oraz zostaną podjęte działania w celu zainicjowania spotkania (rozmowy kwalifikacyjnej) na szczeblu Uczestnik Projektu – potencjalny pracodawca. Uczestnik otrzyma również kompleksową pomoc i wskazówki jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak opracować cv i list motywacyjny.

5. Wysokiej jakości staże zawodowe (3 miesiące/osoba) – każdy z 91 Uczestników Projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z Uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

  •    stypendium szkoleniowe (do 8,53 zł brutto brutto/h)1
  •    stypendium stażowe (1850 zł brutto brutto/miesiąc)
  •    zwrot kosztów dojazdu
  •    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
  •    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
  •    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
  •    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
  •    materiały dydaktyczne (podręcznik).
  •    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  •    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
  •    pokrycie kosztów egzaminów
  •    pokrycie kosztów badań lekarskich


 

1Stawka stypendium szkoleniowego w podanej wysokości przewidziana jest w przypadku gdy Uczestnik Projektu nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia i jest ubezpieczony przez Realizatora Projektu. W przypadku zaś posiadania przez Uczestnika Projektu innego tytułu do ubezpieczenia stawka stypendium szkoleniowego za każdą odbytą godzinę szkolenia wynosi 6,65 zł brutto.

Script logo