Uczestnicy

 

Projekt skierowany jest do 91 osób (55 kobiet, 36 mężczyzn) spełniających wszystkie warunki:

•   wiek 30 i więcej lat

•   miejsce zamieszkania - woj. lubelskie

•   status na rynku pracy: bierny zawodowo1 lub bezrobotny(zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub niezarejestrowany w Urzędzie Pracy, ale poszukujący pracy i gotowy do jej podjęcia) lub osoba odchodząca z rolnictwa3 (zarejestrowana w Urzędzie Pracy)

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

•   kobiety

•   osoby długotrwale bezrobotne

•   osoby niepełnosprawne

•   osoby o niskich kwalifikacjach

•   osoby bierne zawodowo

 

 


1 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

 

2 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej.

 

3 Tj. Rolnicy członkowie ich rodzin tj. współmałżonek lub domownik rolnika

Script logo