Rekrutacja

 

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 marca 2018 r. Prowadzona będzie w oparciu o Regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (adres biura podany w zakładce kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie, a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania ze Specjalistą ds. obsługi projektu (dogodne dla Osoby z Niepełnosprawnościami). Specjalista będzie docierał indywidualnie do miejsc zamieszkania Osoby z Niepełnosprawnościami. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji. Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów do momentu zamknięcia danej grupy szkoleniowej.

 

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo:

I ETAP – ocena formalna (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną w metodzie 0-1).
Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika tj.:

 • wiek 30 i więcej lat
 • miejsce zamieszkania - woj. lubelskie
 • status na rynku pracy: bierne zawodowo lub osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, ale poszukujące pracy i gotowe do jej podjęcia) lub osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

Dodatkowo każda z osób będzie musiała zaliczać się do jednej z poniższych grup:

 • osób długotrwale bezrobotne
 • kobiet
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób niskich kwalifikacjach
 • osób w wieku powyżej 50 roku życia

Kryteria dodatkowych punktów:

 • osoby z niepełnosprawnością – 10 pkt
 • kobiety – 7 pkt
 • osoby z niskimi kwalifikacjami -  7 pkt
 • osoby bierne zawodowo – 6 pkt
 • osoby długotrwale bezrobotne – 6 pkt

UWAGA! Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup.

 

II ETAP- rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym (1h/osoba, w celu przeprowadzenia selekcji kandydatów i wyboru najbardziej potrzebujących)

Na tym etapie każdy z Uczestników odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia selekcji kandydatów i wyboru najbardziej potrzebujących. Zbadana zostanie motywacja do zmiany swojej sytuacji życiowej, otwartość na zmiany, samodzielność, potrzeby szkoleniowe czy też predyspozycje oraz poziom kwalifikacji zawodowych. W ramach rozmowy rekrutacyjnej przydzielane będą punkty w skali od 0 do 10.  

 

Po obu etapach zsumowana zostanie liczba punktów i zostaną utworzone listy rankingowe (podstawowa i rezerwowa) pod względem łącznej liczby punktów uzyskanych w Etapie 1 i 2.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telef./mailowo, przez listę osób umieszczoną na stronie www z nr ewidencyjnym dokumentu rekrutacyjnego. Rezygnacja nastąpi przez złożenie oświadczenia lub nieuzyskania 80% obecności na którejś z usług, w takim przypadku osoba będzie wykreślona z listy Uczestników Projektu, (wyjątek: godz. usprawiedliwione z przyczyn niezależnych od Uczestnika). W przypadku rezygnacji lub wykreślenia danej osoby będzie rekrutowana do udziału w projekcie osoba o tej samej płci z 1 miejsca na liście rezerwowej.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy do projektu
Ankieta badająca aktywność zawodową
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Oświadczenie dla przewoźnika

 

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach):

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku
 
UWAGA!: Wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej można pobrać tutaj 

Script logo