O projekcie

 

Projekt „Aktywni na start” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 skierowany do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, rolników lub członków ich rodzin.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zatrudnienia u minimum 78 osób z 91 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30+, w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób odchodzących z rolnictwa, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku powyżej 50 roku życia z terenu województwa lubelskiego do 30.09.2018r.

Szczególnie zapraszamy:

  • kobiety
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby bierne zawodowo

 

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

   - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek po opuszczeniu programu
  (wszyscy bezrobotni) – 41 osób

   - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 78 osoby (w tym 47 Kobiet , 31 Mężczyzn)

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Script logo